Verše z BIBLE

GENESIS 1

N a p o č át k u
Příběh nebe a země
N a počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná,
nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
3 Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. 4 Bůh viděl, že světlo je dobré,
a Bůh oddělil světlo od tmy. 5 Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“.
Byl večer a bylo ráno, den první.
6 Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ 7 Bůh
učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se.
8 Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.
9 Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže
souš!“ – a stalo se. 10 Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval
„moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.
11 Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé
druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na
zemi!“ – a stalo se. 12 Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno
a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno.
A Bůh viděl, že je to dobré. 13 Byl večer a bylo ráno, den třetí.
14 Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od
noci; budou znameními k určování období, dnů a let; 15 budou na nebeské
obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se. 16 Bůh učinil dvě veliké
svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž
hvězdy. 17 Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, 18aby
panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že
je to dobré. 19 Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
20 Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod
nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ 21 Bůh tedy stvořil velké mořské obludy
a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné
druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. 22Bůh jim požehnal
a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují
na zemi.“ 23 Byl večer a bylo ráno, den pátý.
24Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka,
drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. 25 Bůh učinil různé druhy polní
zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to
dobré. 

26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!
Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem,
nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
k obrazu Božímu stvořil jej:
jako muže a ženu stvořil je.
28 A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem,
podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem
i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“
29 Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno
na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno.
To vám bude za pokrm. 30 Také veškeré polní zvěři, všem nebeským
ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem
dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se. 31 Bůh viděl všechno, co
učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

 

GENESIS 2

   Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí.
2 Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne
odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. 3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil
jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když
tvořil.
4To je příběh nebe a země, o jejich stvoření.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

tusy.eu